කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ lll ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය -2019(2020)ග්‍රාම නිලධාරී lll ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය - 2020(2021)රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ පොදු තරග විභාගය - 2021