කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ lll ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය -2019(2020)ග්‍රාම නිලධාරී lll ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය - 2020(2021)මහජන බැංකුව (ගනුදෙනුකාර සේවා සහයක) - 2021රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ පොදු තරග විභාගය - 2021ලංකා බැංකුව - අභ්‍යසලාභී මාණ්ඩලික සහකාර තනතුරු සඳහා