2020 වසරේ LLB ප්‍රවේශ විභාගය නොපැවැත්වීම ගත් තීරණයට එරෙහිව නැගී සිටීම..


නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ ප්‍රතිඵල විෂමතාවට එරෙහිව නැගී සිටීම.


නීති ප්‍රවේශ විෂය නිර්දේශ සටන ජය ගැනීම


නීති ප්‍රවේශයේ විෂය නිර්දේශය වෙනස් කිරීමට එරෙහිව පා ගමන සහ බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා.


නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ භාෂා මාධ්‍යය නිසා ගමේ දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිදුවිය හැකි බව එදා කළ අනාවරණය අදටත් ඔප්පුවේ.


නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශයේ විෂය නිර්දේශය හදිසියේ වෙනස් කිරීම ගත් තීරණයට එරෙහි වීම.