2009 - 2013 නීර්තා ගමන් මග.


2009 - 2013 පැරණි විෂය නිර්දේශ යටතේ පැවති නීර්තා පන්ති


2012 /2014 රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ පැවති නීති ප්‍රවේශ විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ


2018 නීර්තා නීති ප්‍රවේශ පන්ති


2019 නීතිඥ සංගම් ශ්‍රවණාගාරයේ හා කොළඹ පුරහල ශාලාවේ පැවැති නීති ප්‍රවේශ විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ


2020 නීර්තා නීති ප්‍රවේශ පන්ති


නීති ප්‍රවේශයට මග පෙන්වන නීර්තා නිබන්ධන.