නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය


වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයෙන් සමත් වන 250කට ආසන්න අපේක්ෂක පිරිසකට පමණක් ශ්‍රි ලංකා නීති විද්‍යාලයට පිවිසීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් හිමිවේ.මෙරට නීතිඥයෙකු වීමට ඇති වේගවත් ක්‍රමවේදය වන මේ හරහා වසර තුනක අධ්‍යන කාලයක් , මාස හයක ආධුනිකත්ව  පුහුණු කාලයක් නිම කොට වසර 4ක් ගතවීමටත් මත්තෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥයකු වශයෙන් දිවුරුම් දීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.ශ්‍රි ලංකා නීති විද්‍යාලයට පිවිසුන හොත් වාර්ෂික පහසුකම් ගාස්තු (රුපියල් 15000ක් පමණ) සහ විභාග ගාස්තු හැර වෙනත් කිසිම වියදමක් දැරීමට සිදු නොවී මෙහි විශේෂත්වයයි.


සුදුසුකම් :


  • අ.පො.ස උ/පෙළ සී(C) සාමාර්ථ දෙකක් හා  එස් (S) සාමාර්ථයක්
  • සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල හෝ දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට  සී (C) සාමාර්ථයක්
  • වයස සීමාවක් නොමැත
  • විභාගය : සෑම අවුරුද්දකම ජුනි මස

විෂය නිර්දේශය


  • සාමාන්‍ය දැනීම හා සාමාන්‍යය බුද්ධිය (කාලය  පැය දෙකයි/ ලකුණු 100)
  • භාෂා පරීක්ෂණය (කාලය  පැය තුනයි/ ලකුණු 100)     (සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි හෝ දෙමළ )
  • විභාගය සමත් වීමට  එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලකුණු 50 ට වඩා ලබා ගත යුතුය.

භාෂා මාධ්‍ය තෝරාගැනීම


  • සාමාන්‍ය දැනීම හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය ප්‍රශ්න පත්‍රය සිංහල හෝ දෙමළ භාෂා මාධ්‍යයෙන් තෝරාගතහොත් භාෂා පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පෙනී සිටිය යුතුය .
  • සාමාන්‍ය දැනීම හා සාමාන්‍ය  බුද්ධිය  ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තෝරාගතහොත් භාෂා පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සිංහල හෝ දෙමළ භාෂා මාධ්‍යයෙන් පෙනී සිටිය යුතුය.

නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විශ්ලේෂණය (පසුගිය වසර 5 තුළ)

නීති වෘත්තියට ඇතුළත් වීමේ දී සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා.

අංක 2208/13 දරන  අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය  (2020/12/30)