නීති වෘත්තියට ප්‍රවේශ වීමේ විකල්ප ක්‍රම

1). කොළඹ, පේරාදෙණිය සහ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලවලින් ලබා දෙන LLB උපාධිය

මෙරට සාම්ප්‍රදායික පාසල් අධ්‍යපන ‍රාමුව තුළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් සහ සෞන්දර්ය විෂයන්ගෙන් හැර වෙනත් ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට ඉහළ ම Z අගයක් ලබා ගන්නා සීමීත සිසු පිරිසකට පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අවතීර්ණ වී LLB හෙවත් නීතිවේදී උපාධිය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ. මෙහි දී උපාධිය  සම්පූර්ණ කිරීමට වසර 4ක් ගතවන අතර ඉන්පසු  නීතී විද්‍යාලයේ අවසන් වසර විභාගයෙන් සමත් වී මාස 6ක ආධුනිකත්ව පුහුණු කාලය ද සම්පූර්ණ කළ පසු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතීඥවරයෙකු වශයෙන් දිවුරුම් දිය හැක.

2).කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාලය ලබාදෙන  L.L.B උපාධිය

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ප්‍රවේශ පරීක්ෂණයකින් සමත් වන අපේක්ෂකයින් 100-130 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මෙම උපාධිය හැදැරීම බදවා ගැනේ.වසර හතරක අධ්‍යයන කාලයක් නිම කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සියලුම විභාග වලින් සමත් වී මාස හයක ආධුනිකත්ව පුහුණු කාලය සම්පූර්ණ කළ යුතු නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥයෙකු වශයෙන් දිවුරුම් දීමට වසර හයක කාලයක් ගතවනු ඇත. උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට පමණක් රුපියල් මිලියනයකට අධික මුදලක් වැය කිරීමට ඔබට සිදු වේ.

3).විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල වලින් ලබා දෙන L.L.B උපාධිය

විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල වලට අනුබද්ධ ලංකාවේ පවතින පෞද්ගලික ආයතන කිහිපයක් හරහා ද L.L.B උපාධිය ලබා ගත හැක. උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට වසර තුනක් ගතවන අතර ඉන් පසු ශ්‍රි ලංකා නීති විද්‍යාල සියළු විභාග වලින් සමත් වී මාස 6ක ආධුනිකත්ව පුහුණු කාලයක් ද සම්පූර්ණ කළ යුතු නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥයෙකු වශයෙන් දිවුරුම් දීමට අවම වශයෙන් වසර පහක් ගතවනු ඇත. උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට පමණක් රුපියල් මිලියන 2කට අධික මුදලක් වැය කිරීමට ඔබට සිදු වේ.


(සැ.යු ආධුනිකත්ව පුහුණු කාලය යනු වසර අටකට වඩා පළපුරුද්දක් සහිත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥයෙකු යටතේ නීති ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පුහුණු ලබන කාල සීමාවයි .)