2009 - 2013 - නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )


2016 - නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )


2016 - විවෘත විශ්ව විද්‍යාල LLB ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )


2017 - නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )


2018 - නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )


2019 - නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය - (නීර්තා විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලාභීන් )